Ochrana osobních údajů

Společnost FIXBOX Worldwide Movers GmbH (dále jen "my") přistupuje k práci s osobními údaji se vší vážností, stanovila pokyny pro jejich ochranu, dodržuje další příslušné zákony a předpisy a bude s nimi zacházet následujícím způsobem.

1. Ochrana a správa osobních údajů


Jmenovali jsme správce osobních údajů, jenž je zodpovědný za ochranu osobních údajů, zajišťuje, že jsou spravovány vhodným a bezpečným způsobem, a přijímá opatření, aby nedošlo k jejich úniku, ztrátě nebo poškození.

Správce osobních údajů: Akihisa ITO  /  Tel: +49 (0)211 9849 8741


2. Získávání osobních údajů


Pokud shromažďujeme osobní údaje našich zákazníků, činíme tak pouze v rozsahu nezbytném pro naše podnikání, zákonným a spravedlivým způsobem a pouze po jasném uvedení účelu shromažďování a rozsahu použití a po získání jejich souhlasu. Při získávání a používání osobních údajů se používají následující postupy. 

 1. Osobní údaje nepoužijeme k jinému účelu, než ke kterému byly získány, pokud zákazník nesouhlasí s jiným způsobem. To však neplatí v případě bodů 1.-4. části "3. Účel použití osobních údajů".          
 2. Před uložením nebo poskytnutím osobních údajů třetí straně vás budeme předem informovat a získáme nejprve váš souhlas.
 3. V případě nezletilé osoba, získáme souhlas zákonného zástupce.

 

3. Jak používáme vaše osobní údaje


Osobní údaje, které obdržíme, budou použity za účelem zajištění následujících stěhovacích služeb: 

I. Kontakt se zákazníky za účelem návštěvy v domácnosti (např. předběžná prohlídka, vykonání práce apod.).

II. Návštěva u zákazníka v domácnosti (např. předběžná prohlídka, vykonání práce apod.).

Ⅲ. Poskytování informací (např. celní dokumenty, příručky pro mezinárodní stěhování, semináře o stěhování atd.)

Ⅳ. Dovozní/vývozní operace (např. celní odbavení, příprava lodí a letů, spojení s vyloďovacími agenty atd.).

Ⅴ. Vypořádání (např. při kontaktu s odpovědným oddělením vašeho zaměstnavatele)

Ⅵ. Doplňkové služby (např. přeprava osob, pronájem vozu atd.) 

Pokud vaše osobní údaje budeme chtít použít k jinému než výše uvedenému účelu, požádáme vás předem o souhlas, s výjimkou následujících případů:

 1. Pokud to vyžaduje zákon.
 2. Pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku fyzické osoby a je obtížné získat její souhlas.
 3. Pokud je to zvláště nutné pro ochranu veřejného zdraví a je obtížné získat souhlas dotyčné osoby.
 4. Pokud je nutné spolupracovat s orgánem státní správy, místním veřejným orgánem nebo osobou či organizací, kterou některý z těchto orgánů pověřil výkonem záležitostí stanovených zákony a předpisy, a nezískání souhlasu dotčené osoby by mohlo bránit výkonu.

 

4. Poskytování osobních údajů třetím stranám


Vaše osobní údaje neposkytneme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou následujících případů:

 1. Pokud jste již souhlas udělili.
 2. Při nezbytném zpracování dat, údržbě a správu počítačových systémů apod. Vždy po přijetí vhodných ochranných opatření.
 3. Pokud to vyžaduje zákon.
 4. Pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku fyzické osoby a je obtížné získat její souhlas.
 5. Pokud je to zvláště nutné pro ochranu veřejného zdraví a je obtížné získat souhlas dotyčné osoby.
 6. Pokud je nutné spolupracovat s orgánem státní správy, místním veřejným orgánem nebo osobou či organizací, kterou některý z těchto orgánů pověřil výkonem záležitostí stanovených zákony a předpisy, a nezískání souhlasu dotčené osoby by mohlo bránit výkonu.

  Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími subjekty:    
 • Fix Box s.r.o.
 • Subdodavatelé v EU potřební k provedení prací
 • Partneři mimo EU potřební k zajištění logistiky

 

5. Zpracování osobních údajů subdodavateli


Abychom našim zákazníkům poskytovali nejlepší služby, zadáváme některé práce specializovaným subdodavatelům. V závislosti na povaze zakázky může být nutno poskytnut subdodavateli osobní údaje. V takovém případě vybíráme subdodavatele, který s osobními údaji nakládá správným a zákonným způsobem, a zajistíme zachování důvěrnosti.

 

6. Vyžádání informace shromážděných osobních údajích a výmaz


Pokud si přejete být informováni o účelu použití, zpřístupnění, doplnění, opravě, vymazání, pozastavení používání, vymazání nebo pozastavení poskytování vašich osobních údajů třetím stranám, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech, abychom vás mohli informovat o potřebných postupech. V souladu se zákonem a našimi vnitřními předpisy neprodleně přijmeme potřebná opatření. S osobními údaji nebudeme nakládat nad rámec nezbytný k dosažení účelu použití.

 

7. Dobrovolnost poskytování osobních údajů


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám však požadované osobní údaje neposkytnete, nebudete moci naše služby využívat.

 

8. Použití cookies

Tento web používá technologii cookies, tj. malé soubory, uložené v zařízení uživatele (počítače, tablety, telefony atd.), které zpravidla obsahují individuální nastavení pro daného uživatele. Některé jsou nezbytné pro chod webu, další, tzv. analytické, mohou být použity pro analýzu chování uživatelů na webu, díky které můžeme naše služby dále zlepšovat.

Analytické cookies ukládáme výhradně s vaším souhlasem, který lze kdykoliv odvolat. Více informací o jednotlivých cookies a změnu/odvolání/udělení souhlasu můžete provést zde:

Nastavení cookies

Tento web nepoužívá marketingové cookies pro cílení reklam a sledování uživatelů mimo tento web.

 

9. Správa vašich osobních údajů


Přijímáme veškerá nezbytná a vhodná opatření ke kontrole přístupu k osobním údajům, k zabránění neoprávněného přístupu zvenčí a k zabránění jakémukoli jinému úniku, ztrátě nebo poškození osobních údajů.

 1. Správa přístupu k osobním údajům zákazníků: Přístup k nim bude omezen na odpovědnou osobu a prostředky, kterými se osobní údaje získávají, budou omezeny (např. žádné nahrávání na externí paměťová média).
 2. Jsou přijata opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu zvenčí (např. instalace firewallu, přihlašování heslem, šifrované připojení).

 

《 Kontakt pro informace o zpracování osobních údajů 》
FIXBOX Worldwide Movers GmbH
Cuxhavener Str. 6A, 40221 Dusseldorf, Germany
Tel: +49 (0)211 9849 87 41(-42)
Fax: +49 (0)211 9896 8402
Email : moving@fixbox.eu
Web site: www.fixbox.eu/jp/